voor lokale overheid

InMijnBus helpt gemeenten

InMijnBus zorgt ervoor dat huishoudens voor het ontvangen van het Spotta folderpakket makkelijker hun voorkeur kunnen aanpassen dan met de huidige brievenbusstickers. Tot 15% van de huishoudens geeft in onderzoek aan dat ze wel een sticker willen plakken (GfK in opdracht van MailDB, 2021) maar het teveel gedoe vinden om een sticker te regelen of een sticker lelijk vinden op hun brievenbus (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020). Deze bezwaren worden met InMijnBus weggenomen, wat gaat leiden tot minder ongelezen folderpakketten bij het oud papier. Bovenop de gemiddeld 35% die nu een sticker heeft (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020) betekent dit een toename van ruim 40%. In termen van minder grondstoffen is dat 21 miljoen kg per jaar voor heel Nederland. Dit levert een positieve bijdrage, onder andere aan de VANG doelstellingen van de Rijksoverheid.

InMijnBus is een idee van MailDB, de brancheorganisatie die al 30 jaar zorgt voor het landelijk systeem van brievenbusstickers en de handhaving ervan. In januari 2022 is dit idee gelanceerd met de ambitie om de brievenbusstickers te vervangen. Spotta is als grootste verspreider van reclamefolders enthousiast en heeft het initiatief genomen tot een test met alleen het Spotta folderpakket. InMijnBus wordt van 1 oktober t/m 31 december 2022 getest in een aantal wijken in Ede en Utrecht. De landelijke implementatie vindt plaats vanaf januari 2023. Spotta heeft in volume en gewicht > 90% marktaandeel van in Nederland verspreidde reclamefolders. Ook als alleen Spotta deze online registratie van voorkeuren doorvoert gaat InMijnBus nog steeds substantieel bijdragen aan de genoemde effecten.

Weten hoe In Mijn Bus werkt voor huishoudens?

Ontdek het

Waarom verandering?

Duurzaamheid
Ondernemers
Wensen van burgers
Innovatie

Reclamefolders bestaan bij de gratie van wenselijkheid door de consument en effect voor de adverteerder. Het effect voor de adverteerder is nog steeds goed maar de wenselijkheid door consumenten is veranderd onder invloed van een toegenomen bewustzijn op duurzaamheid. InMijnBus maakt het voor huishoudens gemakkelijker de voorkeur aan te passen, ook tijdelijk, en levert daarmee een versnelling in het verminderen van ongelezen reclamefolders in de afvalstroom.

Reclamefolders hebben voor adverteerders alleen effect als ze gelezen worden. In marketingtermen heet dat effectief bereik. InMijnBus gaat zorgen dat een groter deel van de reclamefolders gewenst is door de ontvanger omdat het gemakkelijker wordt om de voorkeur voor het ontvangen van het Spotta folderpakket (tijdelijk) aan te passen. Effect is dat ondernemers tegen lagere kosten hun (potentiële) klanten kunnen informeren en activeren om naar hun winkel te komen. Dit beperkt winkelleegstand.

70% van de huishoudens die reclamefolders willen ontvangen leest ze om op de hoogte te zijn van aanbiedingen (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020). 53% van de huishoudens leest folders om geld te besparen (GfK in opdracht van MailDB, 2021) en 22% van de huishoudens geeft aan reclamefolders nodig te hebben om financieel rond te komen (GfK in opdracht van MailDB, 2021). InMijnBus zorgt ervoor dat huishoudens die iedere week reclamefolders nodig hebben ze blijven ontvangen.

Door online registratie van de voorkeuren per huishouden kunnen we veel directer de hoeveelheid te drukken reclamefolders bepalen. Online registratie maakt ook volgende stappen mogelijk waarbij het huishouden zelf kan aangeven welke folders ze wel en niet willen ontvangen.

Over MailDB

Vereniging

MailDB staat voor Mail Distributie Bedrijven en is de branchevereniging van verspreidbedrijven van huis-aan-huis media in Nederland. MailDB verzorgt en financiert sinds 1992 met de Code VOR de zelfregulering met NEE-NEE en NEE-JA stickers. Deze code is onderdeel van de Reclame Code Commissie. Onderdeel van de zelfregulering is naast het beschikbaar stellen van de brievenbusstickers ook de klachtafhandeling en de handhaving.

Code VOR

Reclamecode

De Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) is één van de 22 bijzondere gedragscodes binnen de structuur van de Reclame Code Commissie. De Code VOR voorziet in het landelijk beschikbaar stellen van brievenbusstickers voor het weren van reclamefolders en/of huis-aan-huiskranten, de handhaving, de klachtafhandeling en het sanctiebeleid. Zie https://www.reclamecode.nl/nrc...

Code VOR en InMijnBus


Spotta blijft voor de bezorging van het folderpakket de voorkeur van huishoudens respecteren zoals aangegeven met brievenbusstickers. Huishoudens die om welke reden dan ook geen brievenbussticker willen plakken, kunnen op InMijnBus hun (tijdelijke) voorkeur aangeven. Deze ‘overruled’ de eventueel aan- of afwezige brievenbussticker. De Code VOR blijft bestaan omdat er naast de landelijk verspreider Spotta nog ca. 100 verspreidbedrijven zijn en vele duizenden verenigingen en winkeliers in Nederland die voor hun bezorging NEE-JA en NEE-NEE stickers volgen en respecteren.

Privacy

Privacy aspecten InMijnBus

Bij aanpassing van de voorkeur op InMijnBus wordt op basis van de AVG grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ de voorkeur vastgelegd om wel of (tijdelijk) niet het Spotta folderpakket te ontvangen. Bewoners van een adres blijven bij het aanpassen van hun voorkeur op InMijnBus onbekend. Er wordt geen enkel gegeven over een persoon gevraagd of verzameld. Enkel en alleen de voorkeuren van een adres worden geregistreerd. Daarmee wordt registratie van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, vergaand geminimaliseerd en beperkt. Bewoners zijn simpelweg niet bekend voor InMijnBus en worden dat ook niet. Uitsluitend het adres wordt verwerkt en geen verdere of andere gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon.

Handhaving

Klachten

De Code VOR blijft ongewijzigd en blijft dus ook voorzien in een klachtprocedure waarbij in eerste instantie kan worden geklaagd bij de afzender en/of de verspreider. Als deze de klacht niet binnen 4 weken oplost, kan geëscaleerd worden naar de Reclame Code Commissie die vervolgens sancties kan opleggen.

Op de site van InMijnBus kunnen straks ook klachten worden ingediend wat het voor huishoudens gemakkelijker maakt om een klacht in te dienen bij verspreider Spotta.

Milieu effecten

Minder ongelezen folders bij het oud papier

De verwachting op basis van marktonderzoek is dat tot 15% van de huishoudens in de digitale omgeving wel zijn sticker ‘plakt’ omdat met InMijnBus de belangrijkste bezwaren tegen het plakken van een fysieke sticker worden weggenomen. 15% vertegenwoordigt een besparing van ongeveer 21 miljoen kg papier op basis van de verspreidvolumes van 2021. Dit is nog zonder het effect van de nieuwe functionaliteit om reclamefolders tijdelijk te kunnen pauzeren, bijvoorbeeld bij verbouwing, feestmaanden of vakantie.

Exacte bepaling van de oplage

Door InMijnBus weten adverteerders en uitgevers exact in welke oplage reclamefolders gedrukt moeten worden. Nu wordt voor de zekerheid soms tot 10% extra gedrukt wat ergens in de keten ongelezen bij het oud papier beland.

Minder verspilling van grondstoffen en energie

Doel van InMijnBus is om het aantal reclamefolders dat ongelezen bij het oud papier komt te minimaliseren. Naast de genoemde besparing op papier levert het ook een zekere besparing op in drukinkt, energie en transport.

Belang van huis-aan-huis communicatie

Gemeentelijke informatie

Gemeenten kennen als geen ander het effect van huis-aan-huiscommunicatie: brieven over wegafsluitingen, werkzaamheden of evenementen in de buurt, kieslijsten, etc. Deze ‘overheids’-communicatie blijft buiten de Code VOR vallen.

Ondernemers

Voor ondernemers is huis-aan-huiscommunicatie nog steeds belangrijk in de mediamix om consumenten te activeren om naar de winkel te komen, hun dienst te gebruiken, eten te bestellen of een evenement te bezoeken.

Consumenten


70% van de huishoudens die reclamefolders willen ontvangen leest ze om op de hoogte te zijn van aanbiedingen (GfK in opdracht van Milieu Centraal, 2020). 53% van de huishoudens leest folders om geld te besparen (GfK in opdracht van MailDB, 2021) en 22% van de huishoudens geeft aan reclamefolders nodig te hebben om financieel rond te komen (GfK in opdracht van MailDB, 2021).

Bezorgers


In Nederland zijn ongeveer 50.000 bezorgers actief in de huis-aan-huis bezorging: meestal een eerste baantje voor jongeren, maar ook veel ouderen als aanvulling op de AOW en als bijbaantje voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bezorgers ontvangen tenminste het minimumloon door de “stukloonnormering folderbezorging”, een ministeriële regeling voor de sector. Deze is door MailDB ontwikkeld samen met werknemersorganisatie FNV media en cultuur en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Toekomstige ontwikkelingen

Koop lokaal

Het platform InMijnBus maakt mogelijk dat we huishoudens meer keuze kunnen gaan bieden dan ‘alles of niets’ zoals dat met de huidige brievenbussticker het geval is. Een volgende stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat huishoudens die nu geen reclamefolders willen ontvangen aangeven wel prijs te stellen op het ontvangen van folders van de plaatselijke bakker, slager, restaurateur, boekhandel, evenement, etc.

Gepersonaliseerd folderpakket


In Denemarken kiest 25% van de huishoudens voor een persoonlijk samengesteld folderpakket. Daarmee is de kans op ongelezen reclamefolders bij het oud papier nóg kleiner omdat alle reclamefolders dan gewenst zijn. Met een platform als InMijnBus kunnen in de toekomst dit soort keuzes per huishouden worden ondersteund. Op dit moment zijn er in Nederland al twee bedrijven actief met een dergelijke propositie: Folderkiezer.nl en Kiesjefolder.nl

Unieke adresidentificatie


MailDB volgt de Basisadministratie Adres Gegevens (BAG): nieuwe woonadressen ontvangen een mailing met QR code om hun voorkeur aan te geven en adressen waarvan de woonbestemming wordt opgeheven zullen worden verwijderd uit het systeem. Ieder woonadres in Nederland heeft een eigen unieke uit het BAG voortkomende QR code. Deze QR code zou ook voor andere doelen gebruikt kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Transitie
  • Voorkeuren huishoudens
  • Wijzigingen

De uitgevers verenigd in de NNP hebben aangegeven geen voorstander te zijn van dit initiatief. Wij respecteren hun zienswijze en zonder hun medewerking kan de Code VOR niet worden aangepast naar een online registratie voor alle ongeadresseerde post. Verspreidbedrijf Spotta is wel voorstander van InMijnBus en neemt het initiatief over voor het wekelijkse folderpakket.

Ja dat kan. Maar mogelijk kan de invoering van InMijnBus in uw gemeente al helpen om de VANG doelstellingen te bereiken.

Het huidige systeem (Code VOR) blijft gehandhaafd. InMijnBus komt erbij om het voor huishoudens gemakkelijker te maken de voorkeur voor het ontvangen van het Spotta Folderpakket (tijdelijk) aan of uit te zetten.

Ja dat kan. Verspreider Spotta blijft voldoen aan de gemeentelijke verordening tenzij een huishouden op InMijnBus een andere voorkeur heeft aangegeven.

Nee dat kan niet. Alleen huishoudens kunnen hun eigen voorkeur aanpassen.

Dat kan. Het staat iedereen vrij om huishoudens te stimuleren om het ontvangen van reclamefolders aan of uit te zetten.

Ja, Spotta zal op verzoek deze gegevens verstrekken geaggregeerd op woonplaatsniveau.

Spotta informeert huishoudens over de aanstaande wijziging. Zodra een gemeente aan de beurt is ontvangen alle huishoudens een kaart met unieke QR code in de brievenbus. Daarmee kan vanaf dat moment de voorkeur worden aangepast.

Spotta volgt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Nieuwe adressen met een woonbestemming krijgen een mailing met QR code om hun voorkeur aan te geven. Deze adressen staan standaard op ‘uit’. Van opgeheven woonadressen of adressen waarvan de bestemming wordt gewijzigd wordt de voorkeur verwijderd.

Nederlands